Rob298
Swakopmund, Namibia
Profit
All time
Average Gain in $
All time
Winning Trades
All time
0.00%
Average Gain
All time
-3.82%
Slide 1 of 4
Profit
All time
-$NaN

Latest Trades

All Trades Verified
IBIO
IBIO
Monday, Jul 20th, 2020
-5.76%
NIO
NIO
Tuesday, Jul 7th, 2020
-2.44%
NIO
NIO
Monday, Jul 6th, 2020
-3.25%

Last Week

All Time Profit

Not Shared
Rob298
Swakopmund, Namibia